SimpleTeam

Postępowanie

Zapytanie ofertowe nr 21/06/2023

Zapytanie ofertowe na Prace badawcze zmierzające do opracowania innowacyjnej platformy ScienceCalc realizowanej w projekcie 'μGranty B+R dla przedsiębiorstw' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Wybór wykonawcy

W wyniku prowadzonego zapytania ofertowego na Prace badawcze zmierzające do opracowania innowacyjnej platformy ScienceCalc realizowanej w projekcie 'μGranty B+R dla przedsiębiorstw' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, Zamawiający informuje, że w postepowaniu konkurencyjnym nr 21/06/2023 został wyłoniony Wykonawca, którym została firma:

Life Sequences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Targowa 67/6A
03-279 Warszawa
Złożona przez Wykonawcę oferta była najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów oraz spełniła wszystkie wymagania formalne i techniczne.
Cena przedmiotu zamówienia brutto [PLN]: 241 080,00

SimpleTeam

Skontaktuj się z nami