SimpleTeam

Projekty

Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską

SPEKTRUM

Science Implementation Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” WNG-SPE.04.2023/146 dofinansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Celem projektu jest uzyskanie specjalistycznych usług doradczych, które przyczynią się do wprowadzenia w firmie trwałych zmian organizacyjno-procesowych poprzez wprowadzenie zarządzania działem marketingu i eksportu w firmie, opartym na podstawie opracowanego raportu z analizy możliwości świadczenia usług doradztwa dla firm zagranicznych oraz zwiększenia widoczności poprzez poprawienie strategii marketingowej.

Wartość projektu: 45 608,40 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 37 080,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 22 248,00 PLN

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Science Implementation Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 200 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł

SimpleTeam

Skontaktuj się z nami